ZAKRES USŁUG

 • Geotechnika i geologia inżynierska

  Nasza Firma oferuje kompleksowe usługi z szeroko pojętej dziedziny geotechniki i geologii inżynierskiej.

  Wykonujemy badania związane z pro­jek­to­wa­niem, wyko­naw­stwem i  reali­za­cją obiek­tów budow­la­nych, budowli ziem­nych i pod­ziem­nych, fun­da­men­tów budyn­ków, nawierzchni dro­go­wych oraz na potrzeby kolejnictwa.

 • Wiercenia

  Firma GEOENVIRO oferuje inwestorom oraz klientom indywidualnym profesjonalne i rzetelne wykonywanie terenowych prac geologicznych m.in.:

  • wiercenia badawcze (mechaniczne oraz ręczne), przewierty w betonie i asfalcie
  • wykopy i szurfy badawcze, odkrywki fundamentów
  • sondowania dynamiczne i statyczne
  • sondowania geofizyczne elektrooporowe
  • próbne obciążenia gruntu płytą statyczną i dynamiczną
  • pobór próbek gruntu i wody do badań laboratoryjnych
  • montaż piezometrów obserwacyjnych w otworach badawczych

  Posiadamy specjalistyczne zaplecze technologiczne, pozwalające naszej Firmie wykonywać kompleksowo i samodzielnie wszelkie prace terenowe i pomiarowe. Dysponujemy sprzętem pozwalającym na:

  • wiercenia ręczne nierurowane do głębokości 5,0 m p.p.t.,
  • wiercenia ręczne rurowane do głębokości 8,0 m p.p.t.,
  • wiercenia nierurowane i rurowane wiertnicą hydrauliczną na samochodzie do maksymalnej głębokości 30 m w gruntach nieskalistych,
  • próbnik typu Shelby do poboru prób o klasy pierwszej.

  Wykorzystujemy różne rodzaje sprzętu wiertniczego w badaniach terenowych, co pozwala na prowadzenie prac na terenach o zwartej zabudowie i ograniczonych możliwościach dojazdu lub na terenach niezabudowanych i trudnodostępnych, podmokłych czy zalesionych.

 • Sondowania

  Badania terenowe wykonywane są w celu dostarczenia informacji o podłożu gruntowym w stanie naturalnym. Wiercenia pozwalają nam określić wstępnie właściwości fizyczne gruntu, który ma stanowić podłoże pod planowaną inwestycje. Pozwalają również na pobór prób do badań laboratoryjnych. Jednak w celu uszczegółowienia informacji na temat podłoża, które w przyszłości ma jak najlepiej współpracować z posadowionym obiektem, wyżej wymienione badania powinny być uzupełnione badaniami własności mechanicznych oraz odkształcalności gruntów. Do tego celu najczęściej wykorzystywane są różne rodzaje badań geotechnicznych m.in. sondowania.

 • Badania laboratoryjne

  W ramach świadczonych usług nasza Firma oferuje dodatkowo pełen zakres badań laboratoryjnych.

  Próbki gruntu lub wody pobierane są w trakcie prowadzenia prac terenowych, następnie zostają przekazywane do laboratorium w celu określenia ich cech fizykochemicznych oraz parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych. Oznaczenia parametrów fizycznych gruntu dokonuje się na podstawie następujących badań:

  • analiza granulometryczna – sitowa oraz areometryczna
  • oznaczenie wilgotności gruntu
  • oznaczenie gęstości objętościowej
  • oznaczenie gęstości właściwej szkieletu gruntowego
  • oznaczenie stanu gruntów
  • oznaczenie zawartości substancji organicznej
  • badania wskaźnika zagęszczenia i wilgotności optymalnej metodą Proctora
  • badania wskaźnika piaskowego
  • badania kapilarności biernej
  • badania wytrzymałościowe próbek